Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo một số quy định về đăng ký môn học BTEC HND trong học kỳ II, năm học 2017-2018, như sau:

- Học kỳ II, năm học 2017-2018, bắt đầu từ ngày 22/01/2018 đến 09/05/2018

- Thời gian đăng ký môn học cho học kỳ II là từ 10h00 ngày 11/01/2018 đến 10h00 ngày 14/01/2018

- Sinh viên đang học chương trình BTEC HND - QCF (Khóa 11 Mùa thu và Khóa 12 Mùa xuân) không đăng ký các môn thuộc BTEC HND – RQF

- Sinh viên đang học chương trình BTEC HND – RQF (Khóa 12 Mùa thu) học 4 môn: MO, SFM, MBP và FM (dành cho các sinh viên chọn ngành hẹp là Accounting & Finance)

- Trong thời khóa biểu, các môn học được chia thành 2 lớp giảng có ký hiệu là (1), (2) ở cuối để phân biệt. Trường hợp 1 lớp giảng được chia thành 2 lớp trợ giảng thì các lớp trợ giảng có ký hiệu là (A), (B) ở cuối để phân biệt.

- Trong trường hợp trùng giữa giờ giảng (LT) và giờ trợ giảng (TH) của các môn, sinh viên có thể chọn giờ trợ giảng của nhóm lớp khác, nếu có. Ví dụ, chọn giờ giảng (LT) lớp 1 và giờ trợ giảng (TH) lớp 2 (2A hoặc 2B). 

Đối với môn MI, sinh viên cần đăng ký môn học từ đầu học kỳ (ngày 11/1 - 14/1/2018) và môn MI sẽ được tổ chức Intensive, dự kiến học từ 4/6/2018 đến 29/6/2018.

- Môn RP chỉ dành cho sinh viên học kỳ chuyên môn cuối cùng trong giai đoạn BTEC HND.

- Sinh viên được đăng ký tối đa 5 môn học trong học kỳ (tính cả môn học lại, môn đăng ký hàng đợi và môn MI intensive).

- Trường hợp sinh viên muốn đăng ký một môn học nhưng đã hết chỗ trống, sinh viên có thể đăng ký vào hàng đợi. Chức năng này chỉ mở ra cho các môn học đã hết chỗ trống để đăng ký. Môn học sinh viên đăng ký vào hàng đợi cũng được tính vào tổng số môn học đăng ký cho học kỳ.

- Đối với các môn học lại: sinh viên cần đăng ký môn học lại trên hệ thống Unisoft. Ngoài ra, sinh viên cần lên P.304-Viện Đào tạo Quốc tế gặp các Điều phối viên chương trình BTEC HND để được khẳng định môn học lại. Sinh viên đóng phí học lại theo quy định của chương trình.

Lưu ý: Đối với các sinh viên học chương trình BTEC HND, hệ QCF: Trong học kỳ II năm học 2017-2018, các môn học sau là kỳ cuối cùng được tổ chức:

+ Các môn Core Units (bắt buộc hoàn thành): BL, BDM

+ Các môn thuộc chuyên ngành Marketing: SPO, MI

+ Các môn thuộc chuyên ngành Accounting: FSA

+ Các môn thuộc chuyên ngành Management: PPD, MAAR

Danh sách số lượng lớp và số sinh viên đăng ký tối đa cho các lớp chuyên ngành, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017 - 2018 như sau:

Dành cho sinh viên học Khóa 11 Mùa thu và Khóa 12 Mùa xuân (thuộc hệ BTEC HND - QCF):

 

STT

Tín chỉ

Viết tắt

Các môn bắt buộc

Lớp Giảng chính

Lớp Trợ giảng

(Core units)

1

15

BL

Business Law 1: Aspects of Contract and Negligence for Business

2 lớp x 40 SV /lớp

2 lớp x 40 SV /lớp

2

15

BDM

Business Decision Making

1 lớp x 60 SV /lớp

2 lớp x 30 SV /lớp

3

15

BS

Business Strategy

1 lớp x 50 SV /lớp

2 lớp x 25 SV /lớp

4

20

RP

Research Project

2 lớp x 40 SV /lớp

Các môn chuyên ngành Accounting

5

15

FSA

Financial Systems and Auditing

1 lớp x 35 SV /lớp

1 lớp x 35 SV /lớp

6

15

TAX

Taxation

2 lớp x 35 SV/ lớp

2 lớp x 35 SV/ lớp

Các môn chuyên ngành Marketing

7

15

SPO

Sales Planning and Operations

1 lớp x 50 SV/ lớp

 

8

15

MI

Marketing Intelligence

1 lớp x 50 SV/ lớp

2 lớp x 25 SV/ lớp

Các môn chuyên ngành Management

9

15

PPD

Personal and Professional Development

1 lớp x 52 SV /lớp

2 lớp x 26 SV /lớp

10

15

WLP

Working with and Leading People

1 lớp x 24 SV /lớp

1 lớp x 24 SV /lớp

11

15

MAAR

Managing Activities to Achieve good Results

1 lớp x 50 SV/ lớp

2 lớp x 25 SV/ lớp

Dành cho sinh viên học Khóa 12 Mùa thu (thuộc hệ BTEC HND - RQF, bắt đầu từ tháng 9/2017) và Khóa 13 Mùa xuân (thuộc hệ BTEC HND - RQF, bắt đầu từ tháng 1/2018):

STT

Tín chỉ

Viết tắt

Các môn hệ HND-RQF được
tổ chức trong kỳ này

Lớp Giảng chính

Lớp Trợ giảng

1

15

BBE

Business and the Business Environment

1 lớp x 40 SV /lớp

2

15

MA

Management Accounting

1 lớp x 40 SV /lớp

2 lớp x 20 SV /lớp

3

15

HRM

Human Resource Management

1 lớp x 40 SV /lớp

2 lớp x 20 SV /lớp

4

15

ME

Marketing Essentials

1 lớp x 40 SV /lớp

2 lớp x 20 SV /lớp

5

15

MO

Management and Operations

2 lớp x 36 SV/ lớp

2 lớp x 36 SV/ lớp

6

15

SFM

Statistics for Management

2 lớp x 36 SV/ lớp

2 lớp x 36 SV/ lớp

7

15

MBP

Managing a Successful Business Project (Pearson set)

2 lớp x 36 SV/ lớp

2 lớp x 36 SV/ lớp

8

15

FM

Financial Management

1 lớp x 36 SV/ lớp

1 lớp x 36 SV/ lớp


5997 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (8/29/2023 9:56:52 AM)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (3/30/2023 3:40:01 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (2/3/2021 3:52:57 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (8/25/2020 10:22:01 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2018-2019 (8/7/2018 3:07:09 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (8/10/2015 7:54:11 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 4:23:19 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)