Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu
THÔNG BÁO

Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu

smallLargeLarger

- Danh sách lớp: Một số sinh viên đăng ký học Level 3, được xét bổ sung vào các lớp như sau:

No

Fullname

D0B

Class

1

Lê Minh

Đức

27/08/1994

10 A2

2

Nguyễn Công Anh

Dũng

12/03/1994

10 A5

3

Đặng Thùy

Linh

16 A1

4

Hoàng Hồng

Ngọc

1/1/1995

10 A2

5

Trần Hà

Phương

17/10/1995

10 A3

6

Phạm Xuân

Quang

18/04/1994

10 A3

7

Nguyễn Nam

Sơn

22/07/1995

10 A3

8

Lê Phương

Thảo

8/12/1994

10 A3

- Thời khóa biểu học tập:

Lưu ý: giờ Revision bắt đầu vào tuần thứ 2, 29/12/2014.

TIMETABLE - LEVEL 3 - INTAKE 10 - Autumn - IBD Program (12 weeks) (22/12/2014 - 28/03/2014 - 2weeks of Tet holiday included)

I10A1

Room: 301, D2

Periods

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

2

7:50 - 8:35

GE - Tom

Pj - Kiều Lan

Wr - Thanh Bình

GE - Serena

3

8:40 - 9:25

GE - Tom

Pj - Kiều Lan

Wr - Thanh Bình

GE - Serena

4

9:35 - 10:20

Lis - Serena

Sp - Arlene

Wr - Thanh Bình

Rd - Minh Diệp

5

10:25 - 11:10

Lis - Serena

Sp - Arlene

GE - Thu Huong

Rd - Minh Diệp

6

11:15-12:00

Lis - Serena

Sp - Arlene

GE - Thu Huong

Rd - Minh Diệp

7

12:45 - 13:30

Phương pháp học tập
14h00 - 17h00
P.501, D2

Revision - D Huyền -406

Tin học
14h00 - 17h00
P.401, D2

8

13:35 - 14:20

Revision - D Huyền- 406

9

14:25 - 15:10

Revision - D Huyền- 406

10

15:20 - 16:05

11

16:10 - 16:55

I10A2

Room: 302, D2

Periods

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

2

7:50 - 8:35

Pj - Thu Mai

GE - Arlene

Rd - Thu Huong

GE - Mai Thanh

3

8:40 - 9:25

Pj - Thu Mai

GE - Arlene

Rd - Thu Huong

GE - Mai Thanh

4

9:35 - 10:20

Sp - Tom

Wr - Thanh Bình

Rd - Thu Huong

Lis - Serena

5

10:25 - 11:10

Sp - Tom

Wr - Thanh Bình

GE - Arlene

Lis - Serena

6

11:15-12:00

Sp - Tom

Wr - Thanh Bình

GE - Arlene

Lis - Serena

7

12:45 - 13:30

Phương pháp học tập
14h00 - 17h00
P.501, D2

Tin học
14h30 - 17h30
P.502, D2

8

13:35 - 14:20

9

14:25 - 15:10

Revision - Thiên Hương

10

15:20 - 16:05

Revision - Thiên Hương

11

16:10 - 16:55

Revision - Thiên Hương

I10A3

Room: 303, D2

Periods

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

2

7:50 - 8:35

GE - Arlene

Pj - Thanh Bình

Sp - Arlene

GE - Minh Diệp

3

8:40 - 9:25

GE - Arlene

Pj - Thanh Bình

Sp - Arlene

GE - Minh Diệp

4

9:35 - 10:20

Wr - Thu Mai

Rd - Thu Hà

Sp - Arlene

Lis - Tom

5

10:25 - 11:10

Wr - Thu Mai

Rd - Thu Hà

GE - Tom

Lis - Tom

6

11:15-12:00

Wr - Thu Mai

Rd - Thu Hà

GE - Tom

Lis - Tom

7

12:45 - 13:30

Phương pháp học tập
14h00 - 17h00
P.501, D2

Tin học
14h00 - 17h00
P.401, D2

8

13:35 - 14:20

Revision - Lan Ngọc-406

9

14:25 - 15:10

Revision - Lan Ngọc-406

10

15:20 - 16:05

Revision - Lan Ngọc-406

11

16:10 - 16:55

I10A4

Room: 305, D2

Periods

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

2

7:50 - 8:35

Pj - Serena

GE - Thu Hà

Lis - Tom

GE - Tom

3

8:40 - 9:25

Pj - Serena

GE - Thu Hà

Lis - Tom

GE - Tom

4

9:35 - 10:20

Sp - Arlene

Wr - Kiều Lan

Revision - Thu Mai

Lis - Tom

Rd - Mai Thanh

5

10:25 - 11:10

Sp - Arlene

Wr - Kiều Lan

Revision - Thu Mai

GE - Thanh Bình

Rd - Mai Thanh

6

11:15-12:00

Sp - Arlene

Wr - Kiều Lan

Revision - Thu Mai

GE - Thanh Bình

Rd - Mai Thanh

7

12:45 - 13:30

Phương pháp học tập
14h00 - 17h00
P.501, D2

Tin học
14h30 - 17h30
P.502, D2

8

13:35 - 14:20

9

14:25 - 15:10

10

15:20 - 16:05

11

16:10 - 16:55

I10A5

Room: 301, D2

Periods

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

2

7:50 - 8:35

Phương pháp học tập
08h30 - 11h30
P.306, D2
Nhóm 1

08h30 - 11h30
Phương pháp học tập
P.403, D2 Nhóm 2

Tin học
P.405, D2 Nhóm 1

Tin học
8h30 - 11h30
P.401, D2
Nhóm 2

3

8:40 - 9:25

4

9:35 - 10:20

5

10:25 - 11:10

6

11:15-12:00

7

12:45 - 13:30

Wr - Ngọc Tú

Sp - Arlene

Revision - P.Lan

GE - Arlene

GE - Kiều Lan

8

13:35 - 14:20

Wr -Ngọc Tú

Sp - Arlene

Revision - P.Lan

GE - Arlene

GE - Kiều Lan

9

14:25 - 15:10

Wr - Ngọc Tú

Sp - Arlene

Revision - P.Lan

Rd - Thiên Hương

Lis - Tom

10

15:20 - 16:05

GE - Thu Hà

Pj - Hằng

Rd - Thiên Hương

Lis - Tom

11

16:10 - 16:55

GE - Thu Hà

Pj - Hằng

Rd - Thiên Hương

Lis - Tom

I10A6

Room: 302, D2

Periods

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

2

7:50 - 8:35

Phương pháp học tập
08h30 - 11h30
P.306, D2

Tin học
08h30 - 11h30
P.405, D2

Revision - Hằng-306

3

8:40 - 9:25

Revision - Hằng-306

4

9:35 - 10:20

Revision - Hằng-306

5

10:25 - 11:10

6

11:15-12:00

7

12:45 - 13:30

Rd - Thu Hà

Wr - Dân Huyền

GE - Tom

GE - Lan Ngọc

8

13:35 - 14:20

Rd - Thu Hà

Wr - Dân Huyền

GE - Tom

GE - Lan Ngoc

9

14:25 - 15:10

Rd - Thu Hà

Wr - Dân Huyền

Sp - Arlene

Lis - Kiều Lan

10

15:20 - 16:05

Pj - Ngọc Tú

GE - Arlene

Sp - Arlene

Lis - Kiều Lan

11

16:10 - 16:55

Pj - Ngọc Tú

GE - Arlene

Sp - Arlene

Lis - Kiều Lan

I10A7

Room: 303, D2

Periods

Monday

Tuesday

Thursday

Friday

Saturday

2

7:50 - 8:35

Revision - Hương Sơn-306

Phương pháp học tập
08h30 - 11h30
P.403, D2

Tin học
8h30 - 11h30
P.401, D2

3

8:40 - 9:25

Revision - Hương Sơn-306

4

9:35 - 10:20

Revision - Hương Sơn-306

5

10:25 - 11:10

6

11:15-12:00

7

12:45 - 13:30

GE - Serena

Wr - Hằng

GE - Thiên Hương

GE - Mai Thanh

8

13:35 - 14:20

GE - Serena

Wr - Hằng

GE - Thiên Hương

GE - Mai Thanh

9

14:25 - 15:10

Sp - Tom

Wr - Hằng

Lis - Tom

Rd - Lan Ngọc

10

15:20 - 16:05

Sp - Tom

Pj - Dân Huyền

Lis - Tom

Rd - Lan Ngọc

11

16:10 - 16:55

Sp - Tom

Pj - Dân Huyền

Lis - Tom

Rd - Lan Ngọc

- Tài liệu học tập: Sinh viên gặp chị Lam tại Phòng giáo viên tầng 4, D2 để nhận tài liệu.

+ Sách gốc (1 cuốn Outcomes và 2 cuốn Pathways): Sinh viên khóa 10 MT, và sinh viên các khóa trước đây đã nộp tiền mua sách sẽ nhận sách theo cá nhân sinh viên. Sinh viên lưu ý đến trước giờ học 30 phút để nhận tài liệu, hoặc có thể đăng ký với chị Lam để được nhận tài liệu sớm hơn.

+ CD (6CD) và cuốn Revision: Sinh viên sẽ nộp tiền theo lớp, và nhận tài liệu vào thứ 3, 23/12/2014. Chi phí tài liệu: 115.000 VNĐ.

3481 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (8/29/2023 9:56:52 AM)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (3/30/2023 3:40:01 PM)
Quy định đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND, Học kỳ II năm học 2021-2022 (1/27/2022 11:51:12 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (2/3/2021 3:52:57 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (8/25/2020 10:22:01 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2018-2019 (8/7/2018 3:07:09 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (8/10/2015 7:54:11 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)