Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên

PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

FINAL SCHEDULE

Lecturer: Ray Webster

Tutor: Do Ngoc Phuong Anh / Tran Thu Thuy

Time: 29 December 2014 – 23 January 2015

Venue: Lecture hall: Room 404, Building D2, NEU Campus

Tutor room: Room 405, Building D2, NEU Campus

Please find attached the student list of the lecture and two tutorial classes.

Unit Week

Time

Suggested Content 
(NB: each workshop will be introduced in the preceding lecture)

29 Dec

Morning

7:45 – 9:45

Lecture: Introduction – PPD aims, objectives and assessment

Group formation (discuss practice presentation)

10:00 – 12:00

Activity: ASSIST questionnaire, Skills audit

29 Dec

Afternoon

13:30 – 15:30

Lecture: Presentation skills: Make a short presentation

Activity: MBTI questionnaire,

15:45 – 17:45

Workshop practice: practice presentations

30 Dec

Morning

7:45 – 9:45

Lecture: e-Portfolios and Reflective Learning

Activity: Reflective writing (e-portfolio)

10:00 – 12:00

Workshop 1: Company roles and personal introductions

30 Dec

Afternoon

14:00 – 15:30

Tutorial session – Class 1

15:45 – 17:15

Tutorial session – Class 2

31 Dec

Morning

7:45 – 9:45

Lecture: Learning Profiles and Learning Strategies: Interpreting ASSIST

Activity: Starting your learning strategies (e-portfolio)

10:00 – 12:00

Workshop 2: How to make a good presentation (materials from Bus Int)

31 Dec

Afternoon

14:00 – 15:30

Tutorial session – Class 1

15:45 – 17:15

Tutorial session – Class 2

5 Jan

Morning

7:45 – 9:45

Lecture: Time Management and Productive Work

Activity: Time Management and Productive Work

10:00 – 12:00

Workshop 3: Evaluating learning profiles (ASSIST)

5 Jan

Afternoon

14:00 – 15:30

Tutorial session – Class 1

15:45 – 17:15

Tutorial session – Class 2

7 Jan

Morning

7:45 – 9:45

Lecture: Introduction to Personal Development Plans

Activity: Starting your Personal Development Plan (e-portfolio)

10:00 – 12:00

Workshop 4: Time Management

7 Jan

Afternoon

14:00 – 15:30

Tutorial session – Class 1

15:45 – 17:15

Tutorial session – Class 2

9 Jan

Morning

7:45 – 9:45

Lecture: Personality Types and the Myers-Briggs Type Indicator

Activity: Bid and Bargain

10:00 – 12:00

Workshop 5 - Creating a PDP for a your company

9 Jan

Afternoon

14:00 – 15:30

Tutorial session – Class 1

15:45 – 17:15

Tutorial session – Class 2

12 Jan

Morning

7:45 – 9:45

Lecture: Developing your e-Portfolio and PDP – structure and content

Activity: Evaluating progress in Personal Development Plans (e-portfolio)

10:00 – 12:00

Workshop 6: Evaluating MBTI profiles for personal development and teamwork

12 Jan

Afternoon

14:00 – 15:30

Tutorial session – Class 1

15:45 – 17:15

Tutorial session – Class 2

14 Jan

Morning

7:45 – 9:45

Lecture: Integrating Profiles – Flexible Student Alignment and learning strategy development

Activity: Learning Strategy Development (e-portfolio)

10:00 – 12:00

Workshop 7: Negotiation

14 Jan

Afternoon

14:00 – 15:30

Tutorial session – Class 1

15:45 – 17:15

Tutorial session – Class 2

16 Jan

Morning

7:45 – 9:45

Lecture: Learning Strategy Development

Activity: Assertiveness

10:00 – 12:00

Workshop 8: e-Portfolio presentations

16 Jan

Afternoon

14:00 – 15:30

Tutorial session – Class 1

15:45 – 17:15

Tutorial session – Class 2

19 Jan

Morning

7:45 – 9:45

Lecture: Integrating and presenting learning outcomes

Activity: Developing and presenting learning outcomes (e-portfolio)

10:00 – 12:00

Workshop 9: Presenting Professional and Personal Development Plans

19 Jan

Afternoon

14:00 – 15:30

Tutorial session – Class 1

15:45 – 17:15

Tutorial session – Class 2

20 Jan

Morning

7:45 – 9:45

Workshop 10: Assertiveness

20 Jan

Afternoon

14:00 – 15:30

Tutorial session – Class 1

15:45 – 17:15

Tutorial session – Class 2

22 Jan

All day

Final presentations

23 Jan

All day

Final presentations


3076 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (8/29/2023 9:56:52 AM)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (3/30/2023 3:40:01 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (2/3/2021 3:52:57 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (8/25/2020 10:22:01 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2018-2019 (8/7/2018 3:07:09 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (8/10/2015 7:54:11 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 4:23:19 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)